Promotion of Issue 1 : Journal 100 Successful Companies in SEE.

The International Academic Institute proudly promotes the Issue 1 of the Journal 100 Successful Companies in SEE.

100 Successful Companies in SEE is an Annual International Award that selects and promotes companies that have achieved good performance in the year 2020, and that come from the SEE region. Starting in November 2020, the International Academic Institute is launching this project for the business sector. The selection is made on the basis of a strictly established methodology which includes income, number of employees, company management, protection of industrial property rights, social responsibility. The selection process is carried out by a board composed of experts, members of the academic community, businessmen and prominent individuals. At the same time, within the Annual International Award 100 Successful Companies in SEE, a virtual event will be organized in order to build a platform for exchanging ideas and sharing valuable experience from this year with many challenges for the business sector caused by the COVID-19 pandemic.

International Academic Institute


Меѓународниот академски институт Ви го претставува  првото издание на дигиталното списание 100 Успешни компании во ЈИЕ.

100 успешни компании во ЈИЕ е Годишна меѓународна награда која избира и промовира компании кои постигнале добри резултати во своето деловно работење во 2020 година, а кои доаѓаат од регионот на ЈИЕ. Почнувајќи од ноември 2020 година, Меѓународниот академски институт го започнува овој проект за деловниот сектор. Изборот се врши врз основа на строго утврдена методологија која вклучува остварен приход, број на вработени, управување со компанијата, заштита на правата од индустриска сопственост, општественаодговорност. Процесот на селекција го врши одбор составен од експерти, членови на академската заедница, бизнисмени и истакнати поединци.

Воедно, во рамки на Годишната меѓународна награда 100 Успешни компании во ЈИЕ ќе биде организиран виртуелен настан со цел да се изгради платформа за размена на идеи и споделување на вредно искуство од оваа година со многу предизвици за бизнис секторот предизвикани од пандемијата со  COVID-19.

Со почит,

Меѓународен академски институт

 

Download (PDF, 7.88MB)

Top